За Државното Правобранителство

 Според одредбите на Законот за Државното правобранителство на Република Македонија (во натамошниот текст: Државното правобранителство) е државен орган кој превзема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Северна Македонија и врши други работи утврдени со овој и друг Закон. Државното правобранителство ги остварува своите надлежности врз основа на Уставот, Законот и ратификуваните меѓународни договори.
    Функцијата на Државното правобранителство ја врши Државниот правобранител на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Државниот правобранител) и Државните правобранители во Државното правобранителство ( во натамошниот текст : Државните правобранители )  .
    Државниот правобранител по предлог на Министерството за правда го именува Владата на Република Северна Македонија за време од 6 години со право на повторен избор, Државните правобранители ги именува Владата на Република Северна Македонија од претходно прибавено мислење од Државниот правобранител без ограничување на мандатот.
    Владата на Република Северна Македонија по предлог на Државниот правобранител со Одлука го определува бројот на Државните правобранители и донесува Одлука со која го утврдува седиштето на Државните правобранители и подрачјата на судовите каде се врши Државноправобранителската функција.

Табеларен преглед на работните места во Државно Правобранителство на Република Северна Македонија

[embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/02/Tabelaren-Pregled-na-DB.pdf”]

Нашата Историја

За првпат Јавното правобранителство е основано како институција

Според одредбите на Законот за Јавното правобранителство од 1955 година , Јавното правобранителство во поглед на имотните права и обврски ја застапува пред судовите и другите државни органи Федеративна Народна Република Југославија, народните републики, автономите единици, околините и општините, установите што имаат својство на правно лице, а се финансираат од Буџетот, како и Фондовите што ги основале државните органи, а има својство на правно лице врши и други со Закон определени права и должности.

Со законот донесен на 01.01.1998, Јавното правобранителство се основа како служба на Владата на Република Македонија која превзема со Законот определени мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија и врши и други права утврдени со Закон.

Функцијата на Државното правобранителство ја врши Државниот правобранител на Република Македонија и Државните правобранители во Државното правобранителство. Државниот правобранител по предлог на Министерството за правда го именува Владата на Република Македонија за време од 6 години со право на повторен избор, Државните правобранители ги именува Владата на Република Македонија од претходно прибавено мислење од Државниот правобранител без ограничување на мандатот.