Raporte Vjetore

Raport Vjetor Për Punën E Avokaturës Shtetërore Të Republikës Së Maqedonisë Së Veriut Për Vitin 2020   [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/05/RAPORT-VJETOR-per-vitin-2020.pdf”]

Сумарен преглед за движење на предметите за 2020 година за сите подрачја [embeddoc url=”https://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/10/Сумарен-Преглед-за-Движење-на-Предметите-за-2020-за-сите-подрачја.pdf”]

Во прилог е Годишниот извештај за 2020 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa [embeddoc url=”https://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/10/Годишен-Извештај-за-2020-година-на-ДПРСМ.pdf”]   Извадок од

Во прилог е Годишниот извештај за 2019 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa   [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/10/Годишен-Извештај-за-2019-година-на-ДПРСМ-ДП-бр.276-20.pdf”]   [embeddoc

Конечен Извештај за Извршена Ревизија на Усогласеност на Институционалните капацитети на ДПРСМ за реализација на надлежностите   [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/10/Институционални-капацитети-на-Државно-правобранителство-на-Република-Северна-Македонија-за-реализација-на-надлежностите.pdf”]

Сумарен преглед за движење на предметите за 2018 година за сите подрачја [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/11/Sumaren-Pregled-za-Podracje-За-сите-2018.pdf” download=”none”]