Приходи и Расходи 2018

 Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa