Nëpunësit zyrtarë shtetëror

Sekretar Gjeneral

ANDRIJANA SLIVOSKA

 

Drejtuese e Departamentit për Çështje Ligjore dhe Përfaqësim

BLLAGICA MIHAJLOSKA

 

Drejtuese e Departamentit të Auditimit të Brendshëm

DIVNA NAJDENOVA

Informacionet më të reja

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите за 2018 година (втор дел) 

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел) 

Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година (втор дел) на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa