Mbi Avokaturën Shtetërore

Në bazë të Ligjit për Avokaturën Shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: Avokatura Shtetërore) është një organ shtetëror që ndërmerr masat dhe mjetet për mbrojtje ligjore  të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe kryen detyra të tjera të përcaktuara me këtë dhe ligj tjetër. Avokatura Shtetërore i ushtron kompetencat e saja në bazë të Kushtetutës, Ligjit dhe marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare.

Funksionin e Avokaturës  Shtetërore e kryen Avokati i Shtetit i Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: Avokati i Shtetit) dhe avokatët shtetërorë regjional në Zyrën e Avokatit të Shtetit (tekstin e mëtejmë: Avokati i Shtetit).

Avokati i Shtetit i porpozuar nga Ministria e Drejtësisë i emëruar nga Qeveria në përcaktim kohor prej 6 vitesh, me të drejtë të rizgjedhjes. Avokatët shtetërorë regjional i emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me konsultim paraprak të Avokatit të Shtetit pa kufizim të mandatit.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të Avokatit të Shtetit duhet të përcaktojë numrin e avokatëve të shtetit dhe miraton një vendim që do përcakton selitë dhe territoret e gjykatave të avokatëve të shtetit për t’i kryer funksionet e tyre.

Historiku Ynë

Për herë të parë, Avokatura Publike u krijua si institucion.

Sipas dispozitave të Ligjit për Avokaturën Publike të vitit 1955, Avokatura Publike në lidhje me të drejtat dhe obligimet pronësore përfaqëson para gjykatave dhe organeve të tjera shtetërore Republikën Popullore Federale të Jugosllavisë, republikat kombëtare, njësitë autonome, bashkitë dhe komunat, institucionet që kanë statusin e një personi juridik , dhe financohet nga Buxheti, si dhe fondet e themeluara nga organet shtetërore, dhe ka statusin e një subjekti juridik dhe kryen të drejta dhe detyra të tjera sipas Ligjit.

Me ligjin e datës 01.01.1998, Avokatura Publike themelohet si shërbim i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili me Ligj ndërmerr masa të caktuara dhe mjete ligjore për qëllime të mbrojtjes ligjore të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe kryen të drejta të tjera të përcaktuara me ligj.

Funksioni i Avokaturës Shtetërore kryhet nga Avokati i Shtetit i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Avokatët e Shtetit në Avokaturën Shtetërore. Avokati i Shtetit, me propozim të Ministrisë së Drejtësisë, emërohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për një periudhë prej 6 vjetësh me të drejtë rizgjedhjeje. Avokatët e shtetit emërohen nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me konsultim paraprak të Avokatit të Shtetit pa kufizim të mandatit.