Ligje dhe Vendime

 • Ligj për qasje të lirë në informata të karakterit publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 dhe 64/2018). Ligj për përdorimin e gjuhës që e flasin së paku 20 përqind e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe në njësitë e vetadministrimit lokal (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 101/2008).
 • Ligj për avokatinë shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 87/2007 dhe 104/2015). Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë U. nr. 121/2010, i shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 167/2010.
 • Ligj për privatizimin dhe qiranë e truallit ndërtimor në pronësi shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/2011, 51/2011, 27/2014, 144/2014, 72/2015, 104/2015, 153/2015, 23/2016, 178/2016 dhe 120/2018). Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë U. nr. 140/2005 prej 21.06.2006, i shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 79/2006 dhe U. nr. 49/2017 prej 7 shkurt 2018, i shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 30/2018.
 • Ligj për denacionalizim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010, 55/2013, 33/2015 dhe 104/2015). Vendime të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë U. nr. 120/1998 prej 10.03.1999, i shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 18/1999; U. nr. 10/2003 prej 17.09.2003, i shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 64/2003 dhe U. nr. 115/2010, 120/2010 dhe 123/2010 prej 12 janar 2011, të shpallura në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 8/2011.
 • Ligj për tokë ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 15/2015,  98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 dhe 190/2016).
 • Ligj për tokën bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 135/2007, 17/2008, 18/2011, 42/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 72/2015, 98/2015, 154/2015, 215/2015, 7/2016 dhe 39/2016). Ligj për konsolidimin e tokës bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 187/2013).
 • Ligj për eksproprijim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 95/2012, 131/2012, 24/2013, 27/2014, 104/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 178/2016).
 • Ligj për banim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 99/2009, 57/2010; 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013, 163/2013, 42/2014, 199/2014, 146/2015, 31/2016 dhe 64/2018). Vendime të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë U. nr. 246/2009 prej 14 korrik 2010, i shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 98/2010 dhe U. nr. 14/2010 prej 15 shtator 2010, i shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 127/2010.
 • Ligj për shitje të banesave në pronësi shoqërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës Socialiste të Maqedonisë” nr. 36/1990 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/1992, 7/1998, 24/2003, 24/2011 dhe 144/2014). Ligj për ndalimin e përkohshëm të zbatimit të Ligjit për shitje të banesave në pronësi shoqërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 24/1992 dhe 43/1922).
 • Ligj për noteriat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 72/2016, 142/2016 dhe 233/2018). Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë U. nr. 129/2016 prej 24 janar 2018, i shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 25/2018.
 • Ligj për transformimin e ndërmarrjeve me kapital shoqëror (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 38/1993, 48/1993, 21/1998, 25/1999, 39/1999, 81/1999, 49/2000, 6/2002, 31/2003, 38/2004, 35/2006, 84/2007, 123/2012 dhe 25/2015). Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë U. nr. 140/2002 prej 5 shkurt 2003, i shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2003.
 • Ligj për gjueti (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 26/2009, 82/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, 187/2013, 33/2015, 147/2015, 193/2015 dhe 83/2018).
 • Ligj për veprim ndaj parashtresave dhe propozimeve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 82/2008, 13/2013, 156/2015 dhe 193/2015). Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë U. nr. 169/2008 prej 15.04.2009, i shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 56/2009.
 •  

Më të rejat

Në vazhdën e vendosjes së bashkëpunimit dhe realizimit të bashkëpunimeve ndërkombëtare me Avokaturat simotra të shteteve të ndryshme, një delegacion

Avokati i shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Fehmi Stafa, u prit në takim zyrtar nga presidenti i

Në vazhdimësi të realizimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Avokaturave Shtetërore, me qëllim të shkëmbimit të përvojave gjatë kryerjes së  kompetencave