Зоран Петковски

zoran-petkovski

Државен правобранител за подрачје Скопје

Роден 25 февруари 1967 година

Работно искуство:  
– 1992 година – дипломиран правник за излагање во Републичка геодетска управа
– 1996 година – директор на приватно претпријатие со мешовит странски капитал 
– 1997 година – Министерство за правда
– 1998 година – стручен соработник во адвокатска канцеларија а подоцна и адвокат
– 2002 година – дипломиран правник во Министерство за одбрана како раководител на подрачно одделение
– 2005 година – во  Центар за управување со кризи  како раководител за правни работи
– 09.10.2012 година – Државен правобранител за подрачје Скопjе со траен мандат