Златко Узуноски

zlatko-uzunoski-skopje.jpg

Државен правобранител за подрачје Скопје

Роден 20.04.1961 година во Прилеп 
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит
Работно искуство:
– Од 2002 до 2003 година стручен соработник во Основен суд Скопје I Скопје                     
– Од 2003 до 2009 советник за правни работи во Државно правобранителство на Република Македонија за Скопје
– Од 02.12.2008 година е Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат