Симона Зориќ Ристова

Државен правобранител за подрачје Скопје

БИОГРАФИЈА 

- д-р Симона Зориќ-Ристова

Родена во Тетово 1978 година каде завршува основно и средно образование, 2002 година дипломира на Правниот факултет „Јустинијан I“  при УКИМ, истата година се вработува како приправник во Основен суд Тетово, а во 2004 година положува Правосуден испит во Министерството за правда.

Од 2005 година до 2009 година вработена е како стручен соработник во Основен суд Тетово.

Од 2009 година до 2019 година вработена е како Виш судски соработник во Врховниот суд на Република Северна Македонија каде работи во Одделот за управни спорови, Оддел за граѓански дела и во Одделот за судење во разумен рок.

Во 2010 година магистира на Правниот факултет „Јустинијан I“ на УКИМ од областа на управното право.

На 05 февруари 2019 година со Одлука на Владата на РСМ е именувана за Државен правобранител на РСМ за подрачје Скопје.

Во 2020 година докторира на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања на УКИМ каде се здобива со звање доктор на науки.

Во моментот по годишен распоред како државен правобранител на Република Северна Македонија за подрачје Скопје работи на предмети од областа на приватизации на градежно земјиште во државна сопственост, отуѓување на градежно земјиште во државна сопственост и на предметни во стечајни постапки. Постапува и по предмети со странски елемент што се водат пред судовите и органите во други држави.

Има објавено научни трудови од областа  на управното право.

Објавена книга 2012 година „Дисциплинска и материјална одговорност на државните службеници со посебен осврт во Македонија“

Посетувала и учествувала на трибини, обуки,семинари организирани и спроведени од страна на Судот за човекови права во Стазбур, ОБСЕ, ОДИХР, Амбасадата на САД, Академија за судии и јавни обвинители.

Сопруга и мајка на малолетно дете.

Се користи и го владее англискиот јазик.