Саша Станчевски

stanceski-sk.jpg

Државен правобранител за подрачје Скопје

Роден на 11.05.1961 година во Скопје. Образование:  Правен факултет – правосудна насока, со положен правосуден испит
Работно искуство:
– Од 1990 година до 2008 адвокат 
– Од 02.12.2008 Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат