Лидија Штерјова

Lidija-Sterjova

Државен правобранител за подрачје Скопје

Родена на ден 07.12.1967 година во Скопје. Образование: Правен факултет со положен правосудниот испит

Работно искуство:

– Од 05.10.2000 година вработена на местото Стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија.
– Од 2002 година на работно место Соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје
– Од 2004 година Советник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
– Од 2007 година со донесување на новиот Закон за државно правобранителство е Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
– Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси од 15.03.2010 година.
– Од 06.12.2012 година е Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат..