Јане Јанкуловски

Државен правобранител за подрачје Скопје

Роден на 20.12.1976 година во Скопје.
Образование: факултет со положен правосуден испит.
Работно искуство:

– 2001-2003 Приправнички стаж во адвокатска канцеларија
– 23.03.2004-30.09.2009 Адвокат
– 01.10.2009-19.04.2010 Помошник директор на Сектор за правни и општи работи Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Mакедонија.
– 19.04.2010-17.05.2017 Адвокат
– Oд 17.05.2017 година Државен правобранител за подрачје Скопје,со траен мандат.