Љупка Попеска

ljupka-popeska.jpg

Државен правобранител за подрачје Охрид

Родена 1957 година во Охрид
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– Од 1984 година до 1994 година правен референт за застапување и норматива во Застава ХТД Охрид.
– Од 1994-1995 година адвокатски приправник
– Од 1995-2007 година адвокатски стручен соработник и адвокат
– Од 2007-2010 Раководител во Одделение за управна постапка во Охрид на Управата за имотно правни работи како орган во состав на МФ
– Од 12.01.2010 година – Државен правобранител за подрачје Охрид, со траен мандат