Шоип Фидани

Државен правобранител за подрачје Гостивар

Роден на 11.08.1958 година во с. Добридол Гостивар
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
Од 01.10.1985 до 31.12.1985 година судски волонтер во Основен суд Гостивар
Од 01.01.1986 до 31.12.1987 година судски приправник во Основен суд Гостивар
Од 01.01.1988 до 10.06.1997 година стручен соработник во Основен суд Гостивар
Од 11.06.1997 до 30.102007 година судија во основен суд Гостивар
Од 30.10.2007 до 07.12.2007 година судија во Апелационен суд Гостивар
Од 01.02.2008 до 10.09.2013 година Адвокат
Од 10.09.2013 година Државен правобранител за подрачје Гостивар со траен мандат