Чедо Милошески

Cedo_Miloseski_Kicevo.jpg

Државен правобранител за подрачје Кичево

Роден на 21.01.1957 година во Кичево.
Образование: Правен факултет сo положен правосуден испит

Работно искуство:
– Од 1991 година стручен соработник во Општинското јавно правобранителство Кичево
– Од 2002 година до 2005 Соработник во Јавно правобранителство за подрачје Кичево
– Од 2005 година Советник во Јавно правобранителство на РМ за подрачје Кичево
– Од 19.12.2006 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Кичево
– Од 20.08.2007 година Државен Правобранител за подрачје Кичево, со траен мандат.
– Повторно избран на ден 29.05.2012година, со траен мандат