Сунчица Кукушева

Suncica-Kukuseva

Државен правобранител за подрачје Штип

Родена на 10.10.1979 година во Штип
Образование: Дипломиран правник со просек 8,38 Свети Кирил и Методиј Правен факултет Јустинијан 1 во Скопје со положен правосуден испит

Работно искуство:
– Од Октомври 2001 до Јуни 2002 година Работа во т.н. Клиничка програма организирана на Правниот факултет за правна помош на материхјално и социјално необезбедени лица.
– Од Март 2003 година до Март 2005 година Волонтер во Апелационен суд Штип.
– Во редовен работен однос на работно место Правник во СЕМАК ФЕШН КОМПАНИ КД Штип.
– Од Август 2008 година до Декември 2008 година Секретар на земјоделскиот Машинскиот и Технолошко – техничкиот факултет при Универзитет Гоце Делчев од Штип.
– Од 01.01.2009 година Секретар во Одделот за општи и правни работи и во Одделот за човечки ресурси.
– Од 01.10.2009 година до 11.04.2011 г. во редовен работен однос на работно место советник за правни работи и застапување во Државно правобранителство за подрачје Штип
– од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Штип со траен мандат