Надежда Ѓоревска

Nadezda_Gjoreska_Struga.jpg

Државен правобранител за подрачје Струга

Родена во 1963 година во Струмица.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит.

Работно искуство:
– Од 1998 година до 2004 годсина како стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Струга
– од 2004 советник за правни прашања и застапување во граѓанска постапка во Јавно правобранителство на Република Македонија за подрачје Струга.
– Во 2006 година именуван за Заменик Јавен правобранител за подрачје Струга
– Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Струга
– Повторно избрана на ден 07.12.2010 година со траен мандат