Мирко Велјаноски

Mirko_veljanovski_Struga.jpg

Државен правобранител за подрачје Струга

Роден во 1963 година во Струга.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит.

Работно искуство:
– Од 1990 до 1992 година приправник во Општински суд Струга
– Од 1992 година секретар во АД “Полипласт” Струга
– Од 2003 до 2006 година – адвокат
– Од Во 2006 година именуван за Заменик Јавен правобранител за подрачје Струга
– Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Струга, со траен мандат.
– Повторно избран на ден 29.05.2012година, со траен мандат