Мери Енимитева

meri_enimiteva.jpg

Државен правобранител за подрачје Струмица

Родена 07.05.1969 година во Струмица.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– Од 1995 до 1997 година адвокатски приправник во Адвокатска канцеларија
– Од 2002 до 2010 година правен советник во Деловен центар – Струмица Инкубатор
– Од 08.06.2010 година Државен правобранител за подрачје Струмица, година со траен мандат