Катица Маркова

Katica_Markova_Gevgelija.jpg

Државен правобранител за подрачје Гевгелија

Родена 20.03.1960 во Гевгелија
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство: 
– 1985 до 1987 правник во Стручна служба на Извршниот совет на Собранието на Општина Гевгелија
– 1987 до 1992 година во Комитетот за урбанизам и градежништво во Имотно правната служба во Комитетот за урбанизам и градежништво Гевгелија
– 1992 до 1998 година даночен инспектор при Министерството за финансии УЈП Одделение Гевгелија
– 1998 до 2000 година Виш референт во УЈП Одделение Гевгелија за утврдување даночни обврски
– од 2000 до 2006 година адвокат
– 19.12.2006  до 20.08.2007 – Заменик Јавен правобранител на Република Македонија за подрачје Гевгелија
– Од 20.08.2007 година Државен Правобранител за подрачје Гевгелија, со траен мандат
– Повторно избрана на ден 29.05.2012година, со траен мандат