Даниела Диванисова

Daniela-Divanisova

Државен правобранител за подрачје Кочани

Родена во 1978 година во Скопје.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– Од 2004 година до 2006 година како волонтер во Основен суд во Кочани.
– Од 2006 година до 2012 година како помошник извршител кај извршител Манојлов Горан за подрачје Берово, Делчево, Виница и Кочани.
– Од 2012 година држаавен правобранител за подрачје Кочани со траен мандат