Виолета Костова Талевска

Violeta_Kostova_Talevska_Bitola.jpg

Државен правобранител за подрачје Битола

Родена во 1968 година во Битола.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:
– Од 1994 година до 2002 година адвокат, 
– Од 04.02.2002 година  Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Битола . 
– Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Битола
– Повторно избрана на ден 20.09.2011година, со траен мандат