Сумарен Преглед за Подрачје Скопје 2018 год.

Сумарен преглед за движење на предметите за 2018 година за подрачје Скопје