Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Posted in Правобранители Скопје

Лидија ШтерјоваЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена на ден 07.12.1967 година во Скопје.

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосудниот испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 05.10.2000 година вработена на местото Стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија.
- Од 2002 година на работно место Соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје
- Од 2004 година Советник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
- Од 2007 година со донесување на новиот Закон за државно правобранителство е Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
- Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси од 15.03.2010 година.
- Од 06.12.2012 година е Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат.

Lidija-Sterjova