Годишни Извештаи

Во прилог е Годишниот извештај за 2007 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонија

 Во прилог е Годишниот извештај за 2007 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонија