Годишни Извештаи

 Во прилог е Годишниот извештај за 2014 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa  

 Во прилог е Годишниот извештај за 2013 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa  

Во прилог е Годишниот извештај за 2012 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa    

Во прилог е Годишниот извештај за 2011 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa  

Во прилог е Годишниот извештај за 2010 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa  

Во прилог е Годишниот извештај за 2009 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa