Годишни Извештаи

 Во прилог е Годишниот извештај за 2017 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa

 Во прилог е Годишниот извештај за 2016 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa

Во прилог е Годишниот извештај за 2015 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa

 Во прилог е Годишниот извештај за 2014 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa  

 Во прилог е Годишниот извештај за 2013 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa  

Во прилог е Годишниот извештај за 2012 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa