Годишни Извештаи

Сумарен преглед за движење на предметите за 2018 година за сите подрачја

Сумарен преглед за движење на предметите за 2018 година за подрачје Скопје

Во прилог е Годишниот извештај за 2018 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa  

 Во прилог е Годишниот извештај за 2017 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa

 Во прилог е Годишниот извештај за 2016 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa

Во прилог е Годишниот извештај за 2015 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa