Годишни Извештаи

Сумарен преглед за движење на предметите за 2020 година за сите подрачја Loading... Taking too long? Reload document | Open

Во прилог е Годишниот извештај за 2020 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa Loading... Taking too long? Reload

Во прилог е Годишниот извештај за 2019 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa   Loading... Taking too long?

Конечен Извештај за Извршена Ревизија на Усогласеност на Институционалните капацитети на ДПРСМ за реализација на надлежностите   Loading... Taking too

Сумарен преглед за движење на предметите за 2018 година за сите подрачја Loading... Taking too long? Reload document | Open

Сумарен преглед за движење на предметите за 2018 година за подрачје Скопје Loading... Taking too long? Reload document | Open