Биланс на Состојба за 2018 (втор дел)

 Во прилог е Билансот на Состојба за 2018 година (втор дел) на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa