Јованка Ѓорѓеска

jovanka-gjorgeska.jpg

Државен правобранител за подрачје Тетово

Родена 1958 година во Тетово.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит.

Работно искуство:
– од 01.04.1989 г. до 09.12.1992 судски приправник во Општински суд за прекршоци
– од 01.01.1993 г. до 01.06.1996 г. стручен соработник во Општински суд за прекршоци Тетово
– од 01.06.1996 до 09.12.1999 г. стручен соработник во Основен суд Тетово
– од 09.12.1999 г. до 29.12.2003 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Тетово
– од 01.052005 до 01.12.2006 адвокат
– од 16.07.2007 г. до 12.01.2010 во Министерство за правда – Сектор за државна управ а изборен систем и управни надлежности Подрачно одделение во Тетово
– од 12.01.2010 Државен правобранител за подрачје Тетово, со траен мандат