Гордана Цветкоска

Gordana_Cvetkovska_Tetovo.jpg

Државен правобранител за подрачје Тетово

Родена 29.04.1959 год. во Тетово.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит.

Работно искуство:
– Од јануари 1983 до јуни 1993 година референт по правни работи во А.Д. “Техно промет” – Тетово.
– Од јули 1993 до мај 1995 година директор во А.Д. “Техно промет” – Тетово.
– Од септември 1998 до октомври 2002 година стручен соработник за подрачје Тетово во Јавното правобранителство на Р.Македонија
– Од декември 2002 до октомври 2003 година советник во Јавното правобранителство на Р.Македонија за подрачје Тетово
– Во декември 2003 година именувана за Заменик Јавен правобранител на Република Македонија за подрачје Тетово
– Од 20.08.2007 година Државен правобранител за Тетово