Fehmi Stafa
Avokat i Shtetit i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Më 22 gusht 2018 Fehmi Stafa u emërua nga Qeveria
si Avokat i Shtetit i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Lexo më tepër
Mirë se erdhët në
Avokaturën Shtetërore të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Funksioni i Avokaturës së Shtetit kryhet nga Avokati i Shtetit i
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe avokatët regjional të shtetit në Avokaturën e Shtetit.
Lexo më tepër
Qasje të lirë të
informacioneve
Çdo kush ka të drejtën për qasje të lirë në informacion.
Mëso më tepër për ligjet dhe vendimet e fundit.
Lexo më tepër

Mbështetje për qytetarët dhe turizmin vendor

Misioni Ynë

Sigurimi i mbrojtjes së kualitetit të lartë, profesional, të pavarur dhe efikas të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rreth Nesh

E Kaluara e Jonë

Me miratimin e Ligjit për Prokurorinë Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 81/07), Ligji për Prokurorinë Publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 41/97) dhe Ligji për Prokurorin Publik pushojnë së aplikuari ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji. Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdon punën e saj si Avokaturë Shtetërore.

Misioni Ynë

Avokatura Shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila ndërmerr masat dhe mjetet juridike me qëllim të mbrojtjes ligjore të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vizioni Ynë

Sigurimi i mbrojtjes së kualitetit të lartë, profesional, të pavarur dhe efikas të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

LAJME

Në vazhdimësi të realizimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Avokaturave Shtetërore, me qëllim të shkëmbimit të

Informacionet më të reja

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел)  [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/Struktura-za-prihodi-na-dejnosti-Vtor-del.pdf”

Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година (втор дел) на Државното

KONTAKT INFORMACIONE

Ditë për pranimin e palëve : E MËRKURË prej 09:30 deri 14:00