Avokatët e Shtetit të deritanishëm të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Ushtruesit e funksionit Avokat i Shtetit deri në vitin 2018:

 

    – 1963 Avokat Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut
 JOVAN DUKOVSKI
1963 – 1975 Avokat Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut
 TRAJKO NIKOV
1975 – 1984 Avokat Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut
ALEKSANDAR KRSTEVSKI-JULSKI
1984 – 1987 Avokat Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut
JORDAN JORDANOVSKI
1987 – 1998 Avokat Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut
JORGO HAXHI STERJO 
1998 – 1999 Avokat Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut
PAVLE MARKOV
1999 – 2003 Avokat Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut
PETAR STOILLOV
2003 – 2006 Avokat Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut
ZOJA LLEGA STANOEVSKA
2006 – 2013 Avokat i Shtetit i Republikës së Maqedonisë së Veriut
OLIVERA KITANOVA-MICEVSKA
2013 – 2018 Avokat i Shtetit i Republikës së Maqedonisë së Veriut
NASER HAJDARI
2018 – Avokat i Shtetit i Republikës së Maqedonisë së Veriut
FEHMI STAFA