За Нас

 Според одредбите на Законот за Државното правобранителство на Република Македонија (во натамошниот текст: Државното правобранителство) е државен орган кој превзема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија и врши други работи утврдени со овој и друг Закон. Државното правобранителство ги остварува своите надлежности врз основа на Уставот, Законот и ратификуваните меѓународни договори.
    Функцијата на Државното правобранителство ја врши Државниот правобранител на Република Македонија (во натамошниот текст: Државниот правобранител) и Државните правобранители во Државното правобранителство ( во натамошниот текст : Државните правобранители )  .
    Државниот правобранител по предлог на Министерството за правда го именува Владата на Република Македонија за време од 6 години со право на повторен избор, Државните правобранители ги именува Владата на Република Македонија од претходно прибавено мислење од Државниот правобранител без ограничување на мандатот.
    Владата на Република Македонија по предлог на Државниот правобранител со Одлука го определува бројот на Државните правобранители и донесува Одлука со која го утврдува седиштето на Државните правобранители и подрачјата на судовите каде се врши Државноправобранителската функција.

Нашата Историја

За првпат Јавното правобранителство е основано како институција

Според одредбите на Законот за Јавното правобранителство од 1955 година , Јавното правобранителство во поглед на имотните права и обврски ја застапува пред судовите и другите државни органи Федеративна Народна Република Југославија, народните републики, автономите единици, околините и општините, установите што имаат својство на правно лице, а се финансираат од Буџетот, како и Фондовите што ги основале државните органи, а има својство на правно лице врши и други со Закон определени права и должности.

Со законот донесен на 01.01.1998, Јавното правобранителство се основа како служба на Владата на Република Македонија која превзема со Законот определени мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија и врши и други права утврдени со Закон.

Функцијата на Државното правобранителство ја врши Државниот правобранител на Република Македонија и Државните правобранители во Државното правобранителство. Државниот правобранител по предлог на Министерството за правда го именува Владата на Република Македонија за време од 6 години со право на повторен избор, Државните правобранители ги именува Владата на Република Македонија од претходно прибавено мислење од Државниот правобранител без ограничување на мандатот.

WHY CHOOSE US?

  • More than 5,000 satisfied clients from across the country.
  • Service is our business. You can talk to an attorney anytime on the phone or at a location that is convenient for you.
  • More than $50 million recovered for people like you over the past 5 years.
  • Fully committed to your case, our office handles personal injury cases exclusively.
  • Recognized in the legal community by judges and peers as tenacious and ethical litigators.
  • No fee guarantee. We never charge a fee unless there is a recovery for you. Pay nothing out of your pocket.

MEET OUR ATTORNEYS

MEET OUR BEST AND EXPERIENCED ATTORNEYS

Саша Станчевски
Државен правобранител за подрачје Скопје
Александар Маринчески
Државен правобранител за подрачје Скопје
Лидија Штерјова
Државен правобранител за подрачје Скопје
Златко Узуноски
Државен правобранител за подрачје Скопје
Вишња Младеновска
Државен правобранител за подрачје Скопје
Зоран Петковски
Државен правобранител за подрачје Скопје
Јане Јанкуловски
Државен правобранител за подрачје Скопје
Арлинда Зимери
Државен правобранител за подрачје Скопје

$6,140,000

SETTLEMENT AMOUNT

1,050

CASE CLOSED

$3,000,000

TOTAL RECOVERY

1,255

HAPPY CLIENT

CONTACT US

WE POSSESS WITHIN TWO MINDS. SO FAR I HAVE WRITTEN ONLY OF THE CONSCIOUS MIND.

BUSINESS HOURS

Monday – Friday: 9am to 20pm

Saturday: 9am to 17pm

Sunday : Off day

REQUEST FREE CONSULTATION