Стратешки план 2021-2023

Постапувајќи согласно точка 35 од Нацрт-записникот од Четириесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 2 февруари 2021 година, Државното правобранителство  на Република Северна Македонија постапи согласно задолжението на Владата на Република Северна Македонија и изврши усогласување на нацрт-стратешкиот план за 2021-2023 година, со заклучните согледувања и препораки содржани во Извештајот од анализата на нацрт-стратешкиот план за 2021-2023 година за Државното правобранителство на Република Северна Македонија.Истиот да се прикачи на веб страната на ДПРСМ.

Strateski-Plan-2021-2023