Раководни Државни Службеници 

Генерален секретар

АНДРИЈАНА СЛИВОСКА

 

Раководител на Одделение за правни работи и застапување

ДИЕЛЗА ЦЕМЕНА ВЕЛИУ

 

Раководител на Одделение за внатрешна ревизија

ДИВНА НАЈДЕНОВА

Најнови информации

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите за 2018 година (втор дел)  [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/Posebni-podatoci-vtor-del.pdf” download=”none”]

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел)  [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/Struktura-za-prihodi-na-dejnosti-Vtor-del.pdf” download=”none”]

Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година (втор дел) на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa [embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/Prihodi-i-Rashodi-2018-vtor-del.pdf” download=”none”]