Правилници

Најнови вести

План за Јавни Набавки 2020 – Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки Plan-Za-Javni-Nabavki-2020

Со овој кодекс се пропишуваат етичките стандарди и правилата на однесување на административните службеници. Повеќе во врска за кодексот читајте подолу.. КОДЕКС-ЗА-АДМИНИСТРАТИВНИ-СЛУЖБЕНИ

Масовната еколошка акција “Администрацијата чисти со “Не биди ѓубре” беше активно поддржана од Државното Правобранителство на Република Северна Македонија. Државниот Правобранител на Република Северна Македонија, г-дин Фехми Стафа, заедно со