Посебни податоци за 2018

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите за 2018 година