Посебни податоци за 2018

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите за 2018 година

[embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/Prihodi-i-Rashodi-2018-1.pdf” download=”none”]