Закони и Одлуки

Годишен план на Државно Правобранителство на Република Северна Македонија за спречување на корупција ..за повеќе кликни овде.

 

 • Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер   („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019)
 •  
 • Закон за употреба на јазик  („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018). Закон за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија и во единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2008).
 •  
 • Закон за Државното правобранителство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015). Одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија У. бр. 121/2010 од 15 декември 2010 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 167/2010.
 • Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 4/2005; 13/2007; 165/2008; 146/2009; 18/2011; 51/2011; 27/2014; 144/2014; 72/2015; 104/2015; 153/2015; 23/2016; 178/2016 и 120/2018). Одлуки на Уставниот суд на Република Северна Македонија: У. бр. 140/2005 од 21.06.2006 година,  објавена во „Службен весник на Република  Северна Македонија“ бр. 79/2006 и У. бр. 49/2017 од 7 февруари 2018 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 30/2018.
 • Закон за денационализација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010, 55/2013, 33/2015 и 104/2015). Одлуки на Уставниот суд на Република Северна Македонија У. бр. 120/1998 од 10.03.1999 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 18/1999; У. бр. 10/2003 од 17.09.2003 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2003 и У. бр. 115/2010, 120/2010 и 123/2010 од 12 јануари 2011 година, објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 8/2011.
 • Закон за градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016).
 • Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 135/2007, 17/2008, 18/2011, 42/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 72/2015, 98/2015, 154/2014, 215/2015, 7/2016 и 39/2016). Закон за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 187/2013).
 • Закон за експропријација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013, 27/2014, 104/2015, 192/2015, 23/2016 и 178/2016).
 • Закон за домување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2009; 57/2010; 36/2011; 54/2011; 13/2012; 55/2013; 163/2013; 42/2014; 199/2014; 146/2015; 31/2016 и 64/2018). Одлуки на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 246/2009 од 14 јули 2010 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2010 и У. бр. 14/2010 од 15 септември 2010 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 127/2010.
 • Закон за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 36/1990 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/1992, 7/1998, 24/2003, 24/2011 и 144/2014). Закон за привремена забрана на примената на Законот за продажба на станови во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/1992 и 43/1992).
 • Закон за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2016, 142/2016 и 233/2018). Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 129/2016 од 24 јануари 2018 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2018.
 • Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1993, 48/1993, 21/1998, 25/1999, 39/1999, 81/1999, 49/2000, 6/2002, 31/2003, 38/2004, 35/2006, 84/2007, 123/2012 и 25/2015). Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 140/2002 од 5 февруари 2003 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2003.
 • Закон за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009; 82/2009; 136/2011; 1/2012; 69/2013; 164/2013; 187/2013; 33/2015; 147/2015; 193/2015 и 83/2018).
 • Закон за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2008, 13/2013, 156/2015 и 193/2015). Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 169/2008 од 15.04.2009 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/2009.