Биланс на Состојба 2018

 Во прилог е Билансот на Состојба за 2018 година на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa